Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

   Για την εταιρεία μας, με το διακριτικό τίτλο «AUTOGLASS SERVICE A.E.» ή «MOTORGLASS»  όπως μας γνωρίζετε οι περισσότεροι εκ του εμπορικού μας ονόματος, η ευθύνη της προστασίας και ο σεβασμός των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί βασική μας προτεραιότητα, διαρκή δέσμευση και αδιαπραγμάτευτη υποχρέωσή μας. Αναγνωρίζουμε πως η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι ζωτικής σημασίας για εσάς, σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας και θέλουμε να είστε σε θέση να μας εμπιστευθείτε τόσο όσον αφορά στην προστασία δεδομένων σας, όσο και για τις υπηρεσίες και προϊόντα που σας παρέχουμε. 

   Δεν θα εκμεταλλευτούμε ούτε θα διαβιβάσουμε τις πληροφορίες σας αυτές σε τρίτους εκτός της εταιρίας μας με κανένα τρόπο, χωρίς τη συγκατάθεσή σας, παρά μόνο στις περιπτώσεις που σημειώνονται στην παρούσα Πολιτική.

   Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και η συμπεριλαμβανόμενη σε αυτή Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνη με τα όσα επιτάσσει η ισχύουσα νομοθεσία (εθνική νομοθεσία και Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων ή «GDPR»), αφορά την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων και δεδομένων που συλλέγονται κατά την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες/ιστοτόπους μας, αλλά και στις φυσικές μας εγκαταστάσεις κατά την παροχή και  χρήση των υπηρεσιών ή/και προϊόντων της εταιρείας μας.

  Σκοπός της παρούσας είναι η ενημέρωσή σας σχετικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η εταιρία μας από εσάς, τον σκοπό και τρόπο επεξεργασίας (συλλογή, αποθήκευση, χρήση, διαβίβαση) των προσωπικών σας δεδομένων, το πώς προστατεύονται, καθώς και τα δικαιώματα που έχετε έναντι αυτής της επεξεργασίας, και, αντίστοιχα, τις διαθέσιμες επιλογές σας σχετικά με τον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε. 

***************************

   Ως «προσωπικά δεδομένα» σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ (ΓΚΠΔ ή GDPR) νοούνται όλες οι πληροφορίες που αφορούν ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.

***************************

   1. Τι προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε/επεξεργαζόμαστε:

   Συλλέγουμε προσωπικά σας δεδομένα είτε ως επισκέπτη/χρήστη κατά τη χρήση των ιστοσελίδων μας (https://auto-glass.gr/ και https://motorglass.gr/) και κατά τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη στους άνω διαδικτυακούς μας τόπους είτε κατά την επίσκεψή σας στις φυσικές μας εγκαταστάσεις, εφόσον μας δηλώνετε αυτά τα δεδομένα σας (ενδεικτικά, όταν τυχόν σας ζητηθούν μέσω της διαδικτυακής επικοινωνίας, εάν έλθετε σε επαφή μέσω των ιστοσελίδων μας με την Εξυπηρέτηση Πελατών μας, συμπληρώνοντας φόρμες επικοινωνίας, υποβάλλοντας αιτήματα κλπ  και διαβιβάσετε κατά την επικοινωνία προσωπικά σας δεδομένα είτε όταν τα παρέχετε προς το προσωπικό υποδοχής στις φυσικές εγκαταστάσεις μας, μέσω συμπληρούμενων εντύπων κλπ), κατά την παροχή υπηρεσιών ή/και την πώληση προϊόντων προς εσάς, εάν απαντήσετε στις προωθητικές ή εμπορικές μας ενέργειες, αλλά και όταν αυτά μας διαβιβάζονται από ασφαλιστικές εταιρείες ή από άλλους εξουσιοδοτημένους επισκευαστές ή άλλους συνεργάτες μας.

   Τα προσωπικά σας στοιχεία και δεδομένα που συλλέγει η AUTOGLASS εξαρτώνται από την αιτούμενη από εσάς υπηρεσία ή αίτημα και ενδεικτικά μπορεί να είναι: στοιχεία λογαριασμού χρήστη κατά τη χρήση των ιστοσελίδων μας, στοιχεία ταυτότητας, αριθμός φορολογικού μητρώου, αρμόδια Δ.Ο.Υ.,  διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), στοιχεία οχήματος (συμπεριλαμβανομένου του μοντέλου, της ημερομηνίας αγοράς, της ημερομηνίας ταξινόμησης, του αριθμού πινακίδας, του κατόχου του οχήματος, πληροφορίες εγγύησης, στοιχεία αγοράς ανταλλακτικών), στοιχεία των ασφαλιστικών συμβάσεων που αφορούν το όχημά σας,  πώς χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που συλλέγονται μέσω cookies (για τα οποία γίνεται λόγος στη συνέχεια), πληροφορίες του ιστορικού σας ως πελάτη μας, στοιχεία τιμολόγησης, απαραίτητα για την τιμολόγηση των υπηρεσιών μας κλπ.

   Επίσης τα στοιχεία της πιστωτικής / χρεωστικής σας κάρτας, όταν τη χρησιμοποιείτε προς εξόφληση των υπηρεσιών /η/και προϊόντων μας, χωρίς να ευθυνόμαστε  για τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων που υιοθετούν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί με τους οποίους συνεργαζόμαστε για την ολοκλήρωση των εμπορικών συναλλαγών.

   Η παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι σε καμία περίπτωση υποχρεωτική. Όμως η μη παροχή όσων εξ αυτών κρίνονται ως υποχρεωτικών, θα εμποδίζει την εκ μέρους μας παροχή της συμβατικής υπηρεσίας ή/και της πώλησης προϊόντος. Η μη παροχή των λοιπών, μη υποχρεωτικών, δεν επηρεάζει την εκ μέρους μας παροχή των υπηρεσιών ή/και πώληση προϊόντων.

   Σημειωτέον ότι οι ιστότοποί μας και οι παρεχόμενες από εμάς υπηρεσίες ή/ και προϊόντα δεν απευθύνονται σε ανηλίκους, δεν συλλέγουμε ποτέ, ούτε και διατηρούμε εν γνώσει μας προσωπικά δεδομένα ανηλίκων προσώπων και εάν διαπιστώσουμε ότι συντρέχει τέτοια περίπτωση παροχής δεδομένων άνευ της συγκατάθεσης του έχοντος την επιμέλειά τους, θα επιμεληθούμε της διαγραφής των δεδομένων αυτών. Σε κάθε περίπτωση, πέραν της ανάγκης επίβλεψης της διαδικτυακής δραστηριότητας των ανηλίκων,  θα πρέπει να μας γνωστοποιείται  οιοδήποτε σχετικό με την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων περιστατικό.

*******************************

   2. Πως και με ποιο σκοπό χρησιμοποιούμε (επεξεργαζόμαστε) τα προσωπικά σας δεδομένα:

   Η AUTOGLASS θα κάνει χρήση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους ακόλουθους σκοπούς:

- Για την εξυπηρέτηση των αιτημάτων σας προς παροχή προϊόντων ή/και υπηρεσιών και την υποστήριξη και εκτέλεση της όποιας συναλλακτικής μας σχέσης, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα εξυπηρέτησής σας, τηρώντας τις υποχρεώσεις μας στα πλαίσια οποιασδήποτε σύμβασης μαζί σας και ανάθεσης επισκευής, συμπεριλαμβανόμενης και της λήψης φωτογραφιών του οχήματός σας, απαιτούμενων υπό των ασφαλιστικών εταιρειών για την ασφαλιστική κάλυψη της δαπάνης επισκευής του.

- Για τη λήψη εγκρίσεων επισκευών από τις ασφαλιστικές σας εταιρείες

- Για την εκτέλεση συμβάσεών μας με τρίτους συνεργάτες, για προϊόντα, υπηρεσίες ή συναλλαγές που έχετε ζητήσει.

- Για τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία μαζί σας για την οργάνωση επίσκεψής σας ή για ενημέρωσή σας για οιοδήποτε ζήτημα σχετικό με τις παρεχόμενες από εμάς υπηρεσίες ή/και προϊόντα.

- Για περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων της AUTOGLASS ή για σκοπούς συμμόρφωσής της προς την εθνική ή/και ευρωπαϊκή νομοθεσία και εν γένει για τη συμμόρφωσή μας προς τις συμβατικές ή νομικές μας υποχρεώσεις. 

- Για την εγγραφή σας στους διαδικτυακούς μας τόπους, προς παροχή των υπηρεσιών τους. 

- Για την αξιολόγηση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, ώστε μέσω έρευνας ικανοποίησης πελατών να είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε το δείκτη ικανοποίησή σας, λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν παράπονα ή σχόλια που κάνετε και να προβαίνουμε σε τυχόν απαραίτητες βελτιώσεις των υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχουμε ή προς δυνατότητα ανταπόκρισής μας σε περίπτωση τυχόν ανάκλησης προϊόντος.

- Για τη διεξαγωγή διάφορων προωθητικών ενεργειών και για σκοπούς marketing, οπότε και θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας.

- Για τη γνωστοποίηση προς εμάς ενδιαφερόντων και προτιμήσεών σας, ώστε να μπορούμε να σας προτείνουμε συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν.

- Για τη διατήρηση εσωτερικών αρχείων.

- Για να εκτελούμε τη σύμβασή μας με τρίτους συνεργάτες, για υπηρεσίες ή/και προϊόντα ή συναλλαγές που έχετε ζητήσει.

- Για την αξιολόγηση των αιτήσεων και βιογραφικών για πρόσληψη στην Εταιρεία μας.

   Δεν συλλέγουμε μεγαλύτερο αριθμό πληροφοριών από τον απαιτούμενο, ούτε πληροφορίες που δεν σχετίζονται με τους προβλεπόμενους σκοπούς χρήσης. 

**************************

      3. Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων.

   Η ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων μας επιτρέπει, στο πλαίσιο του νόμιμου συμφέροντός μας και της ανάγκης να παρέχουμε στους πελάτες μας υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης, αλλά και για τη συμμόρφωσή μας με υποχρεώσεις μας που πηγάζουν από το νόμο, καθώς και για την προστασία δικαιωμάτων, περιουσιακών στοιχείων ή ασφάλειας, δικών μας ή τρίτων, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, να συλλέγουμε τα δεδομένα σας με τρόπο που εύλογα αναμένεται ως μέρος της λειτουργίας της επιχείρησής μας και που δεν επηρεάζει ουσιαστικά τα δικαιώματά σας, την ελευθερία ή τα συμφέροντά σας.

   Έτσι, συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα που μοιράζεστε μαζί μας, με τη νόμιμη βάση της συλλογής και επεξεργασίας τους να είναι κυρίως:

   - η εκπλήρωση των όρων χρήσης των προαναφερθέντων ιστοσελίδων μας

   - η συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις και εν γένει με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και 

   - η παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών μας προς εσάς και δυνάμει της συμβατικής μας σχέσης και η απάντηση επί αιτημάτων σας.

   -  οι σκοποί marketing και/ή προωθητικών ενεργειών, κατόπιν συγκατάθεσής σας

   - το έννομο συμφέρον της Εταιρείας μας. 

   Τα προσωπικά σας δεδομένα υπόκεινται σε νόμιμη επεξεργασία από την εταιρία μας κατά τη συλλογή και επεξεργασία τους, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της εθνικής αλλά και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και οδηγιών (βλ. και Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων ή «GDPR»).

**************************

      4. Διαβίβαση / κοινοποίηση των δεδομένων σε τρίτους:

      Η AUTOGLASS επιτρέπει την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας μόνο στο απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας μας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και αξιόπιστους συνεργάτες μας, προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση του σκοπού της συλλογής και επεξεργασίας τους, όπως αυτή σας γνωστοποιείται.

    Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας, χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους και συνεργάτες οι οποίοι είτε παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας είτε έχουμε συμβάσεις συνεργασίας μαζί τους. Έτσι, μπορεί να χρειαστεί να μοιραστούμε μαζί τους τα προσωπικά σας δεδομένα. Ωστόσο, μοιραζόμαστε μαζί τους μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι απαραίτητα για να παρέχουν τις υπηρεσίες ή/και τα προϊόντα που ζητάτε και απαιτούμε από αυτούς να προστατεύουν τα δεδομένα σας, να μην τα χρησιμοποιούν για άλλους σκοπούς και να συμμορφώνονται απολύτως με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και βεβαίως με τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ (GDPR).

   Στο πλαίσιο της εκτέλεσης της συμβατικής μας υποχρέωσης προς εσάς δύναται επίσης να διαβιβάσουμε τα απαραίτητα προσωπικά σας δεδομένα σε ασφαλιστικές εταιρείες προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση της επισκευής του οχήματός σας. 

   Η εταιρία μας δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα είτε εντός της Ε.Ε είτε εκτός αυτής, σε τρίτες χώρες. Εάν αυτό αλλάξει, θα σας ενημερώσουμε ειδικώς με επικαιροποίηση της παρούσας, τηρώντας πάντοτε τα σχετικώς υπό του νόμου προβλεπόμενα.    

***********************

       5. Χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων:

   Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία υποβάλλονται στους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας, για τη χρονική περίοδο που κρίνεται απολύτως απαραίτητη για να εκπληρώσουμε τους ανωτέρω περιγραφέντες σκοπούς, εκτός και αν μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία (φορολογική, εμπορική κλπ). 

   Όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα που σχετίζονται με παροχή υπηρεσιών ή/και αγορές προϊόντων και εν γένει με την εκπλήρωση συμβατικών μας υποχρεώσεων, η εταιρεία μας, πέραν του χρόνου που διαρκεί η όποια συναλλακτική μας σχέση, δύναται να διατηρεί αυτά και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις εν γένει νομικές μας υποχρεώσεις (ενδεικτικά, από τις προβλεπόμενες από τη φορολογική και εμπορική νομοθεσία), για την εξυπηρέτηση της παρασχεθείσας εγγύησης, αλλά και για το χρόνο που κρίνεται απαραίτητος για την προστασία των εννόμων συμφερόντων μας έναντι πιθανής ευθύνης ή έγερσης αξιώσεων σχετιζόμενων με την παροχή αυτών των υπηρεσιών ή/και προϊόντων, σε συνάρτηση και με τα υπό του νόμου προβλεπόμενα περί της παραγραφής αξιώσεων. Σε περίπτωση δε τυχόν δικαστικής διαμάχης σχετιζόμενης με την παροχή υπηρεσιών ή/και προϊόντων μας, μέχρι την τελεσίδικη κρίση επ’ αυτής.

   Τα δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία επεξεργαζόμαστε βάσει της συγκατάθεσής σας (π.χ. για σκοπούς μάρκετινγκ, προωθητικών ενεργειών κλπ) θα διατηρούνται μέχρις άρσης αυτής και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των δύο (2) ετών. 

****************************

6.  Εγγυήσεις προστασίας των δεδομένων σας:

   Λαμβάνουμε όλα τα ενδεικνυόμενα και απαραίτητα φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται με ασφάλεια, αναβαθμίζοντας διαρκώς τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία ασφαλείας, αλλά και περιορίζοντας την πρόσβαση σ’ αυτά στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την εξυπηρέτηση των προπεριγραφέντων σκοπών και καταβάλλοντας συνεχώς κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή διατήρησή τους.

****************************

     7. Χρήση cookies:

   Οι προαναφερθέντες ιστότοποί μας χρησιμοποιούν cookies, τα οποία έχετε τη δυνατότητα να δεχθείτε ή να απορρίψετε, που αποθηκεύουν τις προτιμήσεις σας, καθώς και άλλες πληροφορίες, ώστε, ενδεικτικά, να εξοικονομείτε χρόνο μη επανεισάγοντας κάθε φορά τις ίδιες πληροφορίες, να πραγματοποιείται έλεγχος και ταυτοποίησή σας, να εμφανίζεται προσαρμοσμένο στις προτιμήσεις σας διαφημιστικό περιεχόμενο, να εξάγονται στατιστικά στοιχεία, να δίδεται η δυνατότητα σχολίων, να λειτουργούν σωστά οι ιστότοποι αυτοί κλπ. Αν επιλέξετε να απορρίψετε τα cookies, ίσως να μην έχετε τη δυνατότητα να συνδεθείτε ή να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες των ιστοτόπων μας και των υπηρεσιών που εξαρτώνται από cookies.

**************************

 8.  Τα δικαιώματά σας:

- Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας: έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, έχετε δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά και ειδικότερα να πληροφορηθείτε τους σκοπούς της επεξεργασίας τους, το είδος των δεδομένων σας που τηρούμε, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινολογήθηκαν ή πρόκειται να κοινολογηθούν, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα κλπ

- Δικαίωμα διόρθωσης: έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ή τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων σας.

- Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»): Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεση σας στις περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση. Επιφυλασσόμεθα των δικαιωμάτων μας να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στις περιπτώσεις εκείνες που υφίσταται έννομη υποχρέωσή μας ή άσκηση νόμιμων αξιώσεων ή εκπλήρωσης συμβατικών μας υποχρεώσεων.

- Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τον περιορισμένα της επεξεργασίας τους εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις,

- Δικαίωμα (και αντίστοιχη υποχρέωσή μας) γνωστοποίησης όσον αφορά τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να σας ανακοινωθεί  κάθε διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας τους, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια

- Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα, υπό προϋποθέσεις, να ζητάτε και να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία μας έχετε παράσχει, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

- Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν κι εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία τους, εκτός εάν συντρέχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι υπερισχύοντες του δικαιώματός σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Εάν δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, δικαιούστε να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία αυτών στο μέλλον σε σχέση με την εν λόγω εμπορική προώθηση, όπως επίσης δικαιούστε και να επιλέξετε να μη λαμβάνετε επικοινωνίες marketing της Εταιρείας μας, τροποποιώντας τις αντίστοιχες επιλογές σας.

   Όταν επεξεργαζόμαστε τα ως άνω αιτήματά σας, υπάρχει περίπτωση να σας ζητήσουμε αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησής σας. 

   Επιπλέον,αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία τους, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (https://www.dpa.gr/).

*****************************

    9.  Επικοινωνία:

     Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή να ενημερωθείτε/πληροφορηθείτε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικώς στον αριθμό 210-5713900, προκειμένου να ανταποκριθεί σχετικώς Υπεύθυνος της εταιρείας μας. 

*****************************

   Σεβόμενοι πάντοτε την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία ως προς τη συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων, διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε και να ενημερώνουμε την παρούσα κάθε φορά που  αυτό είναι αναγκαίο, χωρίς άλλη γνωστοποίηση προς εσάς πέραν της ανάρτησης της επικαιροποιημένης δήλωσης στους ιστοτόπους μας, τους οποίους και θα πρέπει, τακτικά, να ελέγχετε σχετικώς.